Seneste nyt fra Agnes                   

Det blev til bryllup pinsedag, den 1. juni 1941. Orla og Lis blev viet i Galten Kirke, og bagefter samledes gæsterne 
hos Lis' forældre i Klank. Men Lis' brødre var ikke begejstrede inden dagen.
Deres mor, Agnes, beskrev sine sønners forhold til Orla således - knap halvanden måned inden:
"Det er hans Væsen, for ellers ved jeg da ikke, hvad de skulde have at udsætte paa ham, han vil da noget, det viser
han ogsaa ved at han har samlet sig noget og aldrig er arbejdsløs - selvom han ikke kan komme til det han gerne
vil, saa tager han det han kan faa. De siger hvergang der er Tale om Orla, bare det snart gaar forbi."
Agnes selv føler sig tryg ved sin kommende svigersøn: "Han er god ved Lis. Jeg tror aldrig, hvis det staar til ham,
hun behøver bekymre sig om det økonomiske."
I den renskrevne tekst herunder er også fremhævet Agnes' seneste underretninger om, hvordan det gik i det
krigsramte Jylland - usædvanligt udførligt for hende. Hun skrev ikke meget om krigen i sine breve, normalt kun
nogle ord om rationeringsmærker.
Bemærk, at i brevet veksler Agnes uhæmmet mellem navnene Lis og Lise og Per og Peder.  
På fotoet ses til venstre for brudeparret Lis' bror Peder med sin 2½ år gamle ældste datter Inge på armen og næsten
skjult Orlas mor, til højre i samme række Lis' forældre, Jakob og Agnes - og midt mellem dém stikker storebror Povls
hoved op. Mellem bruden og hendes far løfter Hans sin datter Inga i vejret. Nederst fra venstre Gudrun med sin yngste
datter, Irma, og derefter resten af Lis' søskende - Inger, Arne, Kirsten og Birtha.


Torsdag d: 17/4-41


Kære Kirsten!
Tak for dit Brev. Ja, det var jo lidt af hvert i Indhold. - Det er sommetider I muler mig, du og Birtha; men hver paa sin Maade. Du ang: Mærker. - Ja, du skal ikke diskutere det igen som Svar naar du skriver for saa gaar det ud over mig en Gang til. Men kan du ikke nok forstaa, at naar vi hver Aften er 5, der bruger af 2 es (?) Mærker saa kan det ikke slaa til - til de to. Ja, jeg fortæller dem det engang imellem, og de hører pligtskyldigst paa det, og saa tager de bare et extra Stykke Brød mer ovenpaa den Skylle, det er hvad jeg faar ud af det. Nej, der kan en Søster bedre være skrap. - Men hele Sagen er, at de ligger herhjemme, deraf kommer at de saa selvfølgelig skal have Aftenkaffen og det er netop de 3 Ting Brød Smør Sukker, det gaar ud over, hvor det rigtig kendes - varm Mad var ikke nær saa slem. Nej, det bliver ikke anderledes før jeg faar dem hældt ud. Arne søger Plads som Fodermester. Han kan jo ikke
 


faa Plads som Lærling, de tør ingen tage i Tiden (Installatør) - og Inger kommer jo bort - ja, jeg ved ikke om jeg har fortalt hun er paa Højskolen i Tiden da de ingen Piger har. Povl er nede paa Porskjær, Manden kom og hentede ham og tog ham med med det samme. De gaar 4 Spænd dernede og pløjer. Deres Fodermester ligger paa Sygehuset af Skarlagensfeber, de har 54 Køer, saa de mangler jo en Mand. Povl pløjer Dagen lang fra 7-6. Han faar 5 Kr og Kost - men dette gælder 10 Dage, saa staar han der igen. Far vilde at han skulde søge en Bestyrerplads der er ledig her 3 km herfra paa en Gaard 43 Td Ld. Manden kørte ihjel paa en Cykle for nylig, men Povl er ikke til at formaa at tage stadig Plads, han vil være Løsgænger. Der er ogsaa en anden Ting du, som Povl og Arne ikke paaskønner, det er at jeg vasker og holder deres Tøj i orden, det er ikke alene Arbejde, for der er megen Arbejde ved; men det er ogsaa stor Bekostning af Garn og Tøj til Reparation, Povl har aldrig villet betale. Naar jeg en enkelt Gang har paatalt om Udgifter, siger han altid “jeg kan gaa barfodet” og det er jo noget Sludder Vinterdage. Og saa er han ikke til at faa til at skifte Undertøj, saa det er ikke til at faa Grund i. Ja, nu har jeg udtalt mig til dig, men derfor kan du jo godt holde din Bøtte igen.


Ja, nu maa du være klar over at dette Brev er meget intimt; men jeg vil sige dig at baade Far Povl Arne og Peder kan ikke lide Orla, det er hans Væsen, for ellers ved jeg da ikke, hvad de skulde have at udsætte paa ham, han vil da noget, det viser han ogsaa ved at han har samlet sig noget og aldrig er arbejdsløs, selvom han ikke kan komme til det han gerne vil, saa tager han det han kan faa. De siger hvergang der er Tale om Orla, bare det snart gaar forbi. Far anker over at han ingen Stilling har; men hvor mange er ikke slaaet ud i denne Tid. - Ja, saa skulde de ikke gifte sig, siger Far. - men du ved jo nok, at Far han siger saa meget, naar det kommer til Stykket saa ser han ret nok paa det; men det kniber mig at høre paa det, vil jeg indrømme, for jeg sætter Pris paa Orla, han er god ved Lis. Jeg tror aldrig, hvis det staar til ham, hun behøver bekymre sig om det økonomiske, for det tror jeg heller ikke Lis godt kunde svare til, hvis hun samtidig med at hun havde meget at bestille, skulde bryde sin Hjærne med Spekulationer. -

Jeg vilde netop gerne at Orla fik en Stilling her i Jylland, saa Far fik ham paa nærmere Hold, for jeg tror at Orla vinder ved nærmere Bekendtskab. - Jeg kan ikke sige andet end at jeg er glad ved at deres Bryllup skal holdes herovre - herhjemme, for Lises Skyld, for saa kommer hun da hjem i 8 Dage før, ellers vilde det nok vare længe før vi saa hende.
I dette Øjeblik kom Posten med Blade fra dig. Tak for dem, nu naar jeg maaske ikke at faa Brevet afsted, jo, hvis Arne skal ned og bytte Bøger i Aften kan han tage det med, for jeg har Frimærker.

(Fredag) Nej, Arne tog ingen Steder i Aftes, saa nu kommer det først afsted i Dag. - Du skrev hvorfor det nu pludselig skulde staa herhjemme - Lises Bryllup. - Ja, nu skal jeg sige dig, hvordan det gaar til. - Lise har jo bestandig skrevet at hun helst vilde bo her i Jylland og saa kunde hendes Bryllup ogsaa selvfølgelig blive herovre. Saa skrev jeg engang bl:a til hende - Jeg har hele Tiden haabet paa at Orla fik en Stilling herovre og jeg har ikke opgivet mit Haab endnu. (Du ved vel at han, Orla, søgte til Rugaard som Traktorfører - men paa Grund af Benzinmangel maatte Hofjægermesteren opgive en saadan foreløbig), og med Hensyn til Bryllup herhjemme har jeg aldrig slaaet paa det, for du sagde dengang til Birthas Bryllup, nej, saadan vil jeg ikke have det, jeg forstod slet ikke Grunden, for jeg syntes det var meget rart og intimt lille Bryllup.

Straks omtrent med det samme fik vi Brev fra Lis, det var næsten som hun blot havde ventet et lille Ord i den Retning, at hun vilde saa gerne at Brylluppet stod herhjemme, for saa fik hun sine Søskende med og at hun glædede sig saadan til det. - Jeg havde endda tilføjet i mit Brev, at som Tiden nu var og hvis det var mig der skulde holde Bryllup, saa vilde jeg abolut gøre ligesom Kirsten og Jørn, for nu syntes jeg der var Grund til det.


Hun skal være i sin Plads til 15 Maj, saa skal hun have ordnet sine Sager og saa kommer hun 8 Dage før Pinse og hjælper mig. De rejser efter Lises sigende allerede 2den Pinsedag, da Orla skal i Tørvemosen, der tjenes jo gode Penge ved det Tørvearbejde. - Hans Mor og hans Søster (maaske) kommer. Jeg tror jeg vil sende dig Lises Brev, det er ellers ikke for enhver, men jeg ved du er hævet over forskellige Ting - og ser ogsaa saadan, at det er Orla, Lis skal giftes med - ikke hans Familie, og han er god nok.

Jeg ved ikke hvordan du har det med at bage, maaske kan du ikke længer bage, jeg ved ikke hvad du bruger - Gas - Elektricitet, for ellers vilde jeg bedt dig bage Smaakager ligesom til Jul. Birtha bager Formkager, og saa bager vi selv Kringler. Naar vi fordeler det lidt, bliver det ikke saa dyrt og mærkes ikke saa meget for den enkelte. Jeg vil jo saa se at plukke et Mærke hist og her - bl:a Kaffemærke og det skal være snart, for Kaffe vil slippe op, vi faar ikke for Junimærkerne. Ja, min Fødselsdag stryger vi og det passer mig godt, jeg vil helst glide ubemærket hen over den. Nu er det 1 Juni vi tænker paa. Se Birthas Bryllup var jo ogsaa en Pinsedag, og det var vist Kl: 5. - Her er Gudstjeneste Kl: 2 Pinsedag og det vil altsaa blive bagefter. Jeg har tænkt lidt paa P. Buck Bering, men det er første


Gang jeg lader det gaa af fra mine Tanker, han kommer her sommetider i Kirken og holder Barnedaab, men det er maaske ikke værd.

Far er hver dag omme paa Højskolen og fælde Træer for dem; men han spiser hjemme - Arne var henne hos Hans og Birtha 2 Dage i Paasken, de havde det godt, Arne cyklede herfra Paaskemorgen Kl: 7 og tog dem paa Sengen Kl: 10 - der er 74 km.

Bladene, jeg sendte sidst, havde jeg rullet i en Pakke, saa sagde Forstanderen paa Stationen, ja det bliver 30 Ør, hvis de blev delt var det billigere, saa delte vi dem og saa kostede de kun 20 Ør i 2 Pakker - der kan lige gaa 3 for 10 Ør - saa nu ved jeg det. Kunde du kende Birtha, ja det var ikke videre kønt.

Hvad tror du jeg har her ved siden af mig? Kyllinger. Jeg har dem i to Kasser med en Dværghøne i hver Kasse, der er 41 Kyllinger ialt. Jeg har faaet dem foræret af Fru Sonne, men jeg er nødt til at have dem her ved Kakkelovnen til jeg eventuelt faar Petroleum. Jeg har søgt Statens Fjerkræudvalg paa Bellahøjvej om Blanket, saa skal det til Ministeriet, saa der er lang Vej. - Vi har 15 Høns og nu lægger de Æg - 11-12 om Dagen, de begyndte Paaskedag med 3 - 2den med 8 og nu stiger de nok ikke meget over de 12, men du skal selvfølgelig faa Æg over til at bage ved - hvis du kan bage - og ogsaa alligevel. Æggene steg igen, vi faar 13 Ør Stk. Nu faar du og Jørn de kærligste Hilsner fra Mor

For at du skal forstaa, maa jeg jo fortælle, at jeg skrev til Lis og sagde hende at vi syntes, det var saa underlig at der altid var tale om Orlas Bror, aldrig om hans Far, og da vi hørte at hans Mor gik paa Fabrik, sagde Far, hvad er det for en Mand, der lader sin Kone gaa paa Fabrik. Jeg skrev og bad hende forklare det, da det rimeligvis kunde opklares paa ganske naturlig Maade og jeg syntes det kunde være lige saa rart for alle Parter - derfor skrev Lise dette Brev. - Jeg husker kun altfor godt, da Peder blev gift, hvor var Far vred paa Grund af Gudrun og hvad hun var oprunden af. - Gudrun er forresten en udmærket Kone for Per. - Men det er lidt sære Forhold at Orla kommer fra, det er ikke nemt at sætte sig ind i - men Lis forstaar jeg godt og for mig gør det hverken fra el: til - at vi har faaet det at vide.

Her er ellers ikke helt hyggelig med alle de Bombeattentater. Der er tændt Ild i en Gaard en Nat medens Folkene sov og Manden vaagnede og prøvede at slukke med Vand Mælk, det blev bare værre, saa fandt han paa at hælde Sand paa det hjalp. Jeg tænker at det kom i Avisen for at Folk kan vide hvad de skal gøre i lignende Tilfælde. Og i Dag er der en lang Række Dødsannoncer i Silkeborg Avis, det er Ofre fra i Forgaars paa denne Side Skjern - en lang Strækning af Banen er sprængt af Bomber fra Englænderne

for at hindre Tyskerne i deres Transport med Toget og Koopmans Svineslagteri er sprængt i Luften, det er der der er død adskillige - en Dyrlæge - af 14 saarede er de 8 død. - Nu ved vi det tilfældig, fordi der er nogle fra Galten, der arbejder der og Direktøren for Svineslagteriet er gift med en her lige ved her ved Landevejen - men ellers sker der meget vi intet ved om og det er maaske godt det samme.

Nu faar I begge to de kærligste Hilsener
MorKære Kirsten. Tak for dit Lynvisit. Det var vældig rart at se dig. Far har omsider faaet skrevet til Lis. Jeg fik ikke fat paa hvornaar I tog tilbage til København, men jeg antager I er rejst allerede i Dag Mandag og sender saa Pakken med Tæppet, det var nu sjovt at du ikke opdagede, at det ikke var dit eget. Jeg lod jo Ingers blive hjemme, da jeg nu saa det laa der i Sengen og saa bredte jeg det ovenpaa Sengen. - Jeg sagde til Inger om Morgenen inden hun gik: “den grønne Kjole passer Kirsten saa den lod jeg hende faa. Ja, det var udmærket, sagde Inger. - Nu haaber jeg at faa baade Kakao og Sæbe naar jeg nu i Formiddag gaar til Galten, saa gaar jeg indenfor til Buttenschøn og hører om det sorte Stof - om det er der endnu.
Og husk at se i din Notesbog og udfør det snart. - Kan du give mig adr til Skelskør Marmeladefabrik el: hvad det er. Og husk saa at sende Lises Brev med tilbage. - Ja, jeg stoler paa I kommer til 1 Juni - at I laver en Vise og at Jørn holder en Tale. - Jeg er som sædvanlig ene hjemme, men Far kommer jo Hjem og spiser til Middag, og Arne plejer at komme et lille Smut paa et Kvarter om Middagen. Husk at faa god Underretning til ham og kunde Vedkommende hjælpe ham til en Lærlingeplads, lige meget hvor i Landet det bliver - og om ikke før, saa til Efteraar, de fleste venter jo nok for at høre hvordan den ny Lærlingelov bliver, Mestrene er ikke tilfreds med den gamle Lov. - Det gør ligefrem godt at talt lidt ud med hinanden, saa jeg var nu glad ved du kom.
Kærlig Hilsen til jer begge, Mor
NB. Fortæl mig om Fødselsdagen i Gaar (Søndag).

Kommenter gerne!